موسسه ایرانِ دوم موسسه ایست که در آن قرار است عده ای برای پیشرفت آموزش ببینند و نهایت تلاش خود را برای رسیدن به موفقیت انجام دهند. در این موسسه هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. سرسبزی نشان این موسسه می‌باشد. در طراحی لوگو سعی شده است از نمادهای موسسه، پیشرفت، سبزی، و همبستگی استفاده گردد تا به خوبی اهداف لوگو را نشان دهد. در علم طراحی لوگو حتما و بایدی وجود ندارد که لوگو بایست از اسم آن شرکت یا سازمان یا ... استفاده شود. خصوصاً این لوگو تماماً اهداف این موسسه را نمایان کرده و هیچ نشانی از نام موسسه در آن نیست.

➖➖➖➖➖

از 👤👤👤 برای نماد افراد(موسسه)، از 📈 برای نماد نمودار رشد و پیشرفت، از👌 برای نماد عالی (در اینجا برترین) و به انتخاب کارفرما رنگ سبز برای لوگوی این موسسه انتخاب شده است، و ترکیبی از همه این ها لوگوی خطی را به وجود آورده است.


:کپی برای از طرح و ایده شرعاً حرام است.