امروزه نه تنها مسئولین بلکه انواع و عده ای از مردم خود را دانا می‌دانند، به خودشان برچسب خوب بودن را می‌زنند و برای جلب توجه هر کاری میکنند. حرفی نمی‌پذیرند و اشتباه خود را به گردن یک فرد دیگر می‌اندازند.